Workline - portál práce online, komunikace online a práce z domova

Pracovní právo - zákoník práce a práce z domova pro zaměstnavatele

Napsal: Michal Martoch             Datum: 18.11.2008


V roce 2006 byl  vydán nový zákoník práce č.262/2006 Sb., který upřesňuje a definuje alternativní pracovní úvazky, mezi jež patří i práce z domova. Tento rozsáhlejší článek přináší pro zaměstnavatele shrnutí zákoníku práce právě v oblasti práce z domova.

 

 

Práce z domova podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb.

 

Zákoník práce č.262/2006 Sb. upravuje nové možnosti práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele. Nový zákoník práce upřesňuje také základní pojmy z oblasti práce z domova

 

Práce z domova - homeworking zaměstnanec pracuje na jiném trvalém místě mimo pracoviště zaměstnavatele. Existuje několik způsobů práce z domova.

 

Práce na dálku - práce online -  teleworking výměna pokynů i výsledků práce probíhá prostřednictvím telekomunikačního kontaktu, i když zaměstnanec v téže době nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale v terénu. Tuto práci vykonávají zejména zaměstnanci, kteří zastupují firmu, popřípadě pracují u jednotlivých zákazníků mimo objekty zaměstnavatele. V tomto případě se nemusí jednat o klasickou práci z domova.

 

 

Pracovní smlouva a práce z domova

 

Pracovní smlouva pro práci z domova nebo kombinaci práce z domova a práce na pracovišti zaměstnavatele by měla obsahovat tyto body:

 

 • Určení místa nebo míst výkonu práce

 

 • Možnost kombinace výkonu práce na pracovišti zaměstnavatele a na jiném místě

 

 • Dodržování délky stanovené týdenní pracovní doby

 

 • Stanovení pracovních podmínek na místě, kde bude práce vykonávána

 

 • Definování vybavení pracovního zařízením (ve vlastnictví zaměstnance nebo zaměstnavatele) a případnou náhradu za používání vlastního pracovního zařízení

 

 • Náhrada nákladů zaměstnance za vytápění, osvětlení, telekomunikační poplatky, poplatky na energie využívané k pohonu pracovního zařízení, atd.

 

 • Podmínky BOZP a možnost kontroly dodržování zásad BOZP ze strany zaměstnavatele

 

 

Místo výkonu práce

 

V rámci zákoníku práce je tato práce na jiném dohodnutém místě než na pracovišti zaměstnavatele definována jako „závislá práce“ v § 2 odst. 4.

 

"Za závislou práci, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, se považuje výlučně osobní výkon práce zaměstnance pro zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele, jeho jménem, za mzdu, plat nebo odměnu za práci, v pracovní době nebo jinak stanovené nebo dohodnuté době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě, na náklady zaměstnavatele a na jeho odpovědnost."

 

Místem mimo pracoviště zaměstnavatele může být jakékoliv jedno nebo více míst, které zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne a toto je nutné písemně začlenit do pracovní smlouvy. Místem výkonu práce může být jak bydliště zaměstnance, tak také jakékoliv jiné prostory (lze v průběhu trvání pracovního poměru dohodou měnit).

 

Ze strany zaměstnavatele je tato právní úprava vhodně využitelná v případě rekonstrukce či závad na pracovišti. Zaměstnanec tedy může po vzájemné dohodě vykonávat práci z domova. Podobně je možné tuto právní úpravu využít i v případě intelektuálních zaměstnanců, kteří po ukončení pracovní doby na pracovišti pokračují ve výkonu práce z domova.

 

Právní norma připouští možnost kombinace výkonu práce na pracovišti a současně i jiném místě. V této souvislosti je možné využívat možnosti tzv. Sdíleného pracovního místa, kdy pracuje více zaměstnanců na jednom pracovišti zaměstnavatele a míjejí se v průběhu pracovního týdne.

 

 

Délka pracovní doby

 

Pracovní doba je stanovena na 40 hodin týdně. V případě práce z domova je možné sjednat, že si bude zaměstnanec pracovní dobu rozvrhovat dle svého rozhodnutí. Může to být např. na základě vlastní výkonnosti a biorytmůPráce z domova může být taktéž vykonávána na zkrácený pracovní úvazek. 

 

 

Stanovení pracovních podmínek

 

Stanovení pracovních podmínek je obsaženo v § 224 zákoníku práce. Povinností zaměstnavatele je vytvářet podmínky, které umožňují bezpečný výkon práce. Pro tyto účely zaměstnavatel zajišťuje:

 

 

 • zřízení a zlepšení zařízení pro zaměstnance

 

 • vytváření podmínek pro uspokojování kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb a zájmů zaměstnanců

 

 • pracovní lékařskou péči

 

Vždy záleží na konkrétní dohodě se zaměstnancem, v jakém rozsahu budou podmínky naplněny. Je možné sjednat také finanční spoluúčast např. v případě zakoupení pracovního vybavení nebo nábytku.

 

 

Náhrada nákladů zaměstnance v souvislosti s výkonem zaměstnání

 

Při práci z domova je typické používat pro práci vlastní vybavení. Při intelektuální činnosti to bude nejčastěji software a hardware, při jiné činnosti pak nejrůznější nástroje a nářadí. Podobně vznikají zaměstnanci i další náklady (energie, telekomunikační poplatky, atd.). Ve všech případech platí zásada, že náklady hradí zaměstnavatel. V pracovní smlouvě je možné dohodnout spoluúčast zaměstnance podle skutečné situace.

 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

 

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nový zákoník práce č.262/2006 Sb, nepřipouští žádnou výjimku z povinností zaměstnavatele k zaměstnanci. Vzhledem k povaze práce na jiném místě než na pracovišti zaměstnavatele není objektivně možné, aby zaměstnavatel všechny uložené povinnosti beze zbytku plnil.

 

Je nezbytná spolupráce zaměstnance a zaměstnavatele s případným zakotvení této povinnosti v pracovní smlouvě. Ke splnění této povinnosti by měl zaměstnavatel poznat místo, kde zaměstnanec práci vykonává, tedy jeho byt, případně jiný prostor. K tomu musí zaměstnavatel získat od zaměstnance souhlas ke vstupu do těchto míst a k provedení potřebných úkonů nutných ke splnění povinnosti. Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel. Tyto náklady nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance.

 

Při pracovním úrazu není důležité, kde se pracovník nacházel, ale zda v okamžiku úrazu vykonával pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru. Pracovním úrazem bude ale také úraz, který se zaměstnanci stal při přípravě na vykonávání práce.

 

 

Omezení pro zaměstnance

 

V §317 zákoníku práce existuje také negativní vymezení působnosti zákoníku práce na zaměstnance pracující mimo pracoviště zaměstnavatele. Zákoník práce obsahuje tyto body:

 

 • Na zaměstnance se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy. Pracovník si pracovní dobu rozvrhuje sám. Délka pracovní doby je max. 40 hodin týdně.

 

 • Při důležitých osobních překážkách v práci nepřísluší  zaměstnanci náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak nebo jde-li o mzdu nebo plat podle § 192

 

 • Zaměstnanci nepřísluší mzda či plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek.

 

 • Zaměstnanec odpovídá za způsobenou škodu zaměstnavateli stejně, jako zaměstnanec v klasickém pracovním poměru. I kdyby mu s prací pomáhali například rodinní příslušníci, zodpovídá za způsobenou škodu zaměstnanec.


Hlavní zdroj pro článek
 

 

   

 

 

Zasílání novinek

Pravidelné  články, zprávy a informace ze světa práce a komunikace na dálku přes Internet nebo práce z domova (přibližně 1x měsíčně). Zasílání nabídek práce z domova a online služeb.

 

Váš e-mail:

 

Respektujeme vaše soukromí a proto chráníme vaše osobní údaje.

 

 

 

Chcete být úspěšní anebo ušetřit čas i náklady?

 

Využivejte online služby, jejichž seznam naleznete v přehledném katalogu nebo si nechte vytvořit databázovou online aplikaci přímo na míru. Online školení a webináře vám pomohou získat informace nebo vzdělání na dálku přímo z kanceláře nebo domova. Podnikatelům, firmám a institucím ušetří značné náklady videokonference a telekonference či Google Apps, které vám zavedeme na míru. Získáte tak kvalitní nástroje pro efektivní práci a komunikaci online nebo provozování úspěšné práce z domova. Portál Workline přináší komplexní informace i řešení a je v ČR jediný svého druhu.

 

 

7 důvodů pro spolupráci s námi

1. Ušetříme vám až 70 % nákladů za vývoj online aplikací. Zkrátíme dobu vývoje aplikace o polovinu. Více...

 

2. Snížíme náklady až o 55 % při přechodu ze software na online řešení od firem Google nebo Microsoft. Více...

 

3. Zvýšíme efektivitu vašich obchodníků či zaměstnanců pomocí online schůzek (videokonference a telekonference). Více...

 

4. Zpřístupníme vaše školení většímu počtu posluchačů. Řešení bez nákladů na pronájem školicích místností. Více...

 

5. 25 miliónů lidí v USA pracuje na dálku. Pomůžeme vaší firmě následovat tento trend. Více...

 

6. Námi doporučované nástroje a postupy sami využíváme. Ověřeno 3 roky v praxi.

 

7. Naše konzultanty citoval například iDNES.cz, Hospodářské noviny, Penize.cz a další média.. Více...

 

Přečtěte si náš příběh

 

Reference

 

"S produktem Google Apps i jeho zavedením jsme spokojeni. Pomáhá nám v lepší organizaci jako je sdílení harmonogramu a dokumentů. Uvítali jsme i nové rozhraní pro vyřizování emailů. Především orientace ve starých emailech je mnohem rychlejší a úspěšnější."

 

Ing. Jiří Štěpán

jednatel společnosti Brio

 

Zobrazit další vyjádření zákazníků

 

 

 

Reference účastníků webinářů

Webinář: Jak najít a rozvíjet svůj talent a silné stránky

 

"S webinářem jsem byla velice spokojena. Výborný start do budoucna. Takové nakopnutí a uvědomění si, jak je talent bez píle a rozvíjení pouhou další vlastností a to je velká škoda. Doporučuji všem, kteří si chtějí ujasnit, co je bude v životě naplňovat. Chci určitě navázat dalším webinářem a doufám i osobní konzultací šitou na míru... určitě mě to někam posunulo. Také forma byla super, hezky doma v teple..."

 

Andrea Svaková

Sledujte nás:


 

 

Ochrana soukromí        2012 © Idealine Solutions s.r.o.        Mapa stránek      Inzerujte s námi

 

 

 

 

    Partneři: