Workline - portál práce online, komunikace online a práce z domova

Výsledky průzkumu: Práce z domova v ČR v roce 2009

Napsal: Michal Martoch        Datum: 11. 2. 2010

 

 

Ve druhé polovině roku 2009 proběhly na portálu Workline dva průzkumy v oblasti práce z domova. Zúčastnilo se jich celkem 267 respondentů. První průzkum byl zaměřen na osoby, které z domova již pracují a druhý na zájemce o práci z domova. Přinášíme vám kompletní grafické a textové výsledky obou průzkumů. Jejích závěry nám poskytly důležité informace pro další propagaci práce z domova mezi zaměstnavateli v ČR.

 

 

Výsledky průzkumu č.1 : Lidé pracující z domova

 

Termín průzkumu: srpen 2009 – leden 2010

Počet respondentů: 45
Počet otázek: 22

 

Kompletní výsledky průzkumu ve formátu PDF ke stažení >

 

 

Textový komentář k průzkumu

 

Průzkumu se zúčastnilo 45 respondentů, z nichž značná část vykonává práci s vyšší kvalifikací. Svědčí o tom fakt, že 40% respondentů má vysokoškolské vzdělání (toto číslo téměř 2x převyšuje průměrné ukazatele v ČR). Zkušenosti s prací z domova jsou velice různorodé od 3 měsíců až po několik let. 40% pracovníků získalo práci z domova na inzerát. Polovina respondentů provádí práci z domova jako OSVČ nebo majitel firmy. Ostatní pracují většinou na plný úvazek nebo dohodu o provedení práce.

 

Téměř 70% lidí pracuje výhradně z domova. 45% zúčastněných uvedlo, že sídlo zaměstnavatele je vzdáleno více, než 100 km od místa jejich bydliště. Z toho vyplývá, že práce z domova je skutečně prací „bez hranic“. 71% respondentů má pro práci z domova vyhrazenou samostatnou místnost nebo vytvořený pracovní kout. Zbylých 29% vykonává práci v nevhodných podmínkách, což může značně snižovat kvalitu jejich celkových výsledků.

 

Vnímání pozitiv a negativ práce z domova z pohledu zaměstnavatele a pracovníka se liší. Podle informací od pracovníků poskytují zaměstnavatelé práci z domova z mnoha důvodů jako jsou například nižší náklady na pronájem kanceláří nebo vyšší produktivita práce. Způsoby kontroly plnění pracovních povinností a předávání výsledků práce zaměstnavateli jsou velice různorodé. Bohužel současný stav není uspokojivý a je zde velký prostor pro zlepšení.

 

Ženy tvoří 75% respondentů. Právě pro ně bývá problémem najít vhodný kompromis mezi prací a rodinou. Práce z domova je na tuto „bolest“ dnešní společnosti vhodným řešením. Za hlavní výhody považují pracovníci časovou flexibilitu, větší klid na práci, úspory času a nákladů na cestování, polovina respondentů uvádí také možnost práce při zdravotní indispozici. Naopak hlavními nevýhodami se jeví osamělost a neschopnost oddělit osobní a pracovní život.

 

Nejběžnějším komunikačním prostředkem je tradiční e-mail, běžné telefonování, telefonování přes internet, méně pak chat a PDA. Pracující z domova dále využívají nejrůznější prostředky pro vzdálenou spolupráci jako sdílené dokumenty, vzdálený přístup k aplikacím a firemní intranet, telekonference a mnohé další.

 

Zaměstnavatelé v ČR nedokáží práci z domova úspěšně zavést. Největším problémem je především pocit nedostatečné kontroly, či vědomí, že zaměstnanec „není po ruce“. Efektivní práce z domova vyžaduje účinné zadávání úkolů a způsobu jejich hodnocení. Právě nedostatek „success story“, tedy věřejně přístupných úspěšných příběhů firem včetně sdílení zkušeností o fungujících metodách řízení a vedení, může být značnou překážkou v dalším rozšiřování práce z domova v ČR. Přitom zahraniční zkušenosti jasně poukazují na pozitivní přínosy pro všechny strany. Každé firmě se nabízí alternativa vyzkoušet práci z domova v pilotním provozu jen u několika pracovníků tak, aby vedoucí pracovníci/ majitelé firmy získali nezbytné zkušenosti a dovednosti. Teprve pak mohou přistoupit k celoplošnému zavedení.

 

 

 

práce z domova

 

 

 

Výsledky průzkumu č.2 : Zájemci o práci z domova

 

Termín průzkumu: srpen 2009 – leden 2010

Počet respondentů: 222
Počet otázek: 21

 

Kompletní výsledky průzkumu ve formátu PDF ke stažení >

 

 

Textový komentář k průzkumu

 

Průzkumu se zúčastnilo 222 respondentů, převážně žen (80%). Hlavním důvodem většího zájmu ze strany žen je pravděpodobně hledání vhodné alternativy pro skloubení pracovního a rodinného života. Další výhody spatřují respondenti v časové flexibilitě, klidu na práci, úspoře času a nákladů na cestování a menší míře stresu. Navíc jsou ochotni pracovat i při zdravotní indispozici. Svému zaměstnavateli naopak nabízí zodpovědnost, loajalitu a pečlivost, maximální nasazení, přizpůsobení pracovního času jeho požadavkům a v neposlední řadě také úspory nákladů.

 

Úroveň vzdělání zájemců o práci z domova výrazně převyšuje průměr v ČR (31% se vzděláním VOŠ a vyšším ve srovnání s průměrem v ČR cca 15%). 68% respondentů uvádí očekávaný plat do 20 000 Kč hrubého a 20% respondentů pak dokonce pouze do 10 000 Kč hrubého, což jen nepatrně převyšuje aktuální minimální mzdu v ČR. Tento stav může vycházet z uvědomění, že člověk pracující z domova získává značné úspory nákladů a času na cestování (135 kladných odpovědí), které mu při běžné práci na pracovišti zaměstnavatele musí být kompenzovány vyšším platem. Také se může jednat o ústupek ze strany zájemců o práci v souvislosti se skloubením rodinného a pracovního života.

 

Nejčastěji uváděnou formou výkonu práce z domova, kterou by zájemci uvítali, je práce na částečný nebo plný úvazek bez nutnosti dojíždění k zaměstnavateli. Naopak nejméně preferovanou možností je vlastní podnikání. Značnou překážku v efektivní práci z domova může být mimo odborných znalostí u řady zájemců také jejich nedostatečná znalost komunikačních nástrojů pro práci a komunikaci přes internet. Úroveň znalostí a dovedností je nezbytné dále zvyšovat především samostudiem nebo účastí na odborných kurzech.

 

V ČR v současné době panuje obrovský převis poptávky po práci z domova nad její nabídkou. Práce z domova na plný nebo částečný úvazek je na českém pracovním trhu využívána spíše ojediněle a to navzdory zjevným pozitivům, které mohou zaměstnavateli přinášet – jedná se především o úspory nákladů nejrůznějšího druhu. Většina zaměstnavatelů neumožňuje svým pracovníkům pracovat z domova z důvodu obav v jejich nízké pracovní nasazení. Zahraniční zkušenosti ovšem ukazují přesný opak.

 

Práce z domova vyžaduje změnu přístupu k řízení lidí od dnešního velmi častého stavu: „Vidím, že jsi na svém místě, ale nevím, co děláš.“ ke stavu: „Zajímají mě pouze tvé výsledky a je mi jedno kdy a kde to uděláš.“ K tomu je zatím jen velice omezená vůle ze strany zaměstnavatelů. Do firem je nutné nasadit spolehlivé nástroje a nové způsoby vedení, které dokáží měřit produktivitu práce jednotlivých pracovníků a účinně využívat jejich potenciál. Přitom tyto nástroje a pracovní postupy jsou již vyzkoušené a funkční.

 

Přesto i v dnešní době existují firmy, které již těmto výhodám porozuměli a práci z domova postupně zavádí na některé pozice nebo plošně v celé firmě. Rostoucí trend v nabídkách plné nebo částečné práce z domova lze sledovat i v nabídce portálu Workline.cz. Aktuálních nabídek práce z domova bylo v únoru 2010 na portálu celkem 140 ve srovnání se 40 v lednu 2009. Během jednoho roku tak došlo k nárůstu o 350%. Svědčí o tom i nedávná prohlášení o zavádění práce z domova v řadách nadnárodních společností jako Citibank, Vodafone, T-mobile a další.

 

Výsledky průzkumu jednoznačně poukazují na fenomén současné doby. Vývoj společnosti klade vysoké nároky na pracovní výkony, flexibilitu, časovou neomezenost, ochotu dávat „něco navíc“. Současně je zde však potřeba rodinného života. Jsou to především ženy, které jsou nuceny zvolit mezi náročnou a často nadějnou pracovní kariérou a možností stát se matkou a svým dětem se věnovat podle jejich potřeby. Přerušení práce velmi často znamená zásadní posun v kariérním postupu směrem „dolů“. Péče o dítě se stává omezením pro získání zajímavého pracovního místa. Osoby pečující o dítě či jinou potřebnou osobu se stávají handicapovanou skupinou. Ke kvalitní výchově navíc patří i muž, který má dnes jen velice omezené možnosti, jak trávit více času se svými dětmi.

 

Výsledky průzkumu lze chápat jako skulinu na trhu / konkurenční výhodu pro zaměstnavatele, zprostředkovatele práce z domova, poskytovatele „dálkové“ rekvalifikace a vzdělávání. Vytváří to potřebu soustředit úsilí na rozšiřování dostupnosti a propagace poskytování práce z domova mezi zaměstnavatele i zájemce.

 

 

 

Zasílání novinek

Pravidelné  články, zprávy a informace ze světa práce a komunikace online přes Internet nebo práce z domova (přibližně 1x měsíčně). Zasílání nabídek práce z domova a online služeb.

 

Váš e-mail:

 

Respektujeme vaše soukromí a proto chráníme vaše osobní údaje.

 

 

 

Chcete být úspěšní anebo ušetřit čas i náklady?

 

Využivejte online služby, jejichž seznam naleznete v přehledném katalogu nebo si nechte vytvořit databázovou online aplikaci přímo na míru. Online školení a webináře vám pomohou získat informace nebo vzdělání na dálku přímo z kanceláře nebo domova. Podnikatelům, firmám a institucím ušetří značné náklady videokonference a telekonference či Google Apps, které vám zavedeme na míru. Získáte tak kvalitní nástroje pro efektivní práci a komunikaci online nebo provozování úspěšné práce z domova. Portál Workline přináší komplexní informace i řešení a je v ČR jediný svého druhu.

 

 

7 důvodů pro spolupráci s námi

1. Ušetříme vám až 70 % nákladů za vývoj online aplikací. Zkrátíme dobu vývoje aplikace o polovinu. Více...

 

2. Snížíme náklady až o 55 % při přechodu ze software na online řešení od firem Google nebo Microsoft. Více...

 

3. Zvýšíme efektivitu vašich obchodníků či zaměstnanců pomocí online schůzek (videokonference a telekonference). Více...

 

4. Zpřístupníme vaše školení většímu počtu posluchačů. Řešení bez nákladů na pronájem školicích místností. Více...

 

5. 25 miliónů lidí v USA pracuje na dálku. Pomůžeme vaší firmě následovat tento trend. Více...

 

6. Námi doporučované nástroje a postupy sami využíváme. Ověřeno 3 roky v praxi.

 

7. Naše konzultanty citoval například iDNES.cz, Hospodářské noviny, Penize.cz a další média.. Více...

 

Přečtěte si náš příběh

 

Reference

 

"S produktem Google Apps i jeho zavedením jsme spokojeni. Pomáhá nám v lepší organizaci jako je sdílení harmonogramu a dokumentů. Uvítali jsme i nové rozhraní pro vyřizování emailů. Především orientace ve starých emailech je mnohem rychlejší a úspěšnější."

 

Ing. Jiří Štěpán

jednatel společnosti Brio

 

Zobrazit další vyjádření zákazníků

 

 

 

Sledujte nás:


 

 

Ochrana soukromí        2012 © Idealine Solutions s.r.o.        Mapa stránek      Inzerujte s námi

 

 

 

 

    Partneři: